Boney M.

Bahama Mama (Die Pyramide 03.03.1980)

Bahama Mama (Die Pyramide 03.03.1980)

Boney M.

Bahama Mama (Die Pyramide 03.03.1980)

Bahama Mama (Die Pyramide 03.03.1980)