Gitte Haenning

Bye-Bye, Bel Ami (ZDF Hitparade 11.06.1977)

Bye-Bye, Bel Ami (ZDF Hitparade 11.06.1977)

Gitte Haenning

Bye-Bye, Bel Ami (ZDF Hitparade 11.06.1977)

Bye-Bye, Bel Ami (ZDF Hitparade 11.06.1977)