Eminem

EMA 2003 | Winners | Best Hip Hop | Eminem

Eminem wins the Best Hip Hop Award at the 2003 EMAs

Eminem

EMA 2003 | Winners | Best Hip Hop | Eminem

Eminem wins the Best Hip Hop Award at the 2003 EMAs